Informații publice oferite din oficiu

Monitorul Oficial Local
Monitorul Oficial Local
Informații publice
Informații publice
Biroul online
Biroul online
Asistență socială
Asistență socială
Hotărâri ale Consiliului Local
Hotărâri ale Consiliului Local
Dispoziții de primar
Dispoziții de primar
Cariere și posturi vacante
Cariere & posturi vacante

Accesul cetățenilor la informațiile de interes public este garantat de  Legea 544/2001 (vezi doc pdf aici) și Legea 52/2003 (vezi doc pdf aici) .
Acest website vă oferă informații de interes public și alte servicii ale administrației publice locale.

Participați în mod activ la luarea deciziilor!

RECENSĂMÂNTULUI POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR, RUNDA 2021

Documente privind desfășurarea recensământului

Anunțuri publice

Concurs pentru angajare referent debutant

ROMÂNIA
JUDEŢUL   HUNEDOARA
COMUNA  ROMOS
PRIMAR

_____________________________________________________________
Nr 1537/28.07.2016

ANUNŢ:

     “Primăria comunei Romos organizează in ziua de 24.08.2016, ora 11,00 concursul pentru ocuparea URMATORULUI POST CONTRACTUAL :
1 post de  referent, debutant, studii superioare  in cadrul Caminului Cultural comuna Romos

A) Modul de organizare  si desfasurarea a concursului :

Dosarul de inscriere se depune de catre  candidat la secretarul comisiei de concurs pana la data de 16.08.2016 , orele 11,00
-Proba scrisa se va organiza in data de 24.08.2016, orele 11,00 , la sediul Primariei comunei Romos.
– data pentru interviu va fi stabilită de Preşedintele comisiei de examen
-pana in data de 18.08.2016, ora 11, 00– selectarea dosarelor de înscriere, la sediul Primăriei Romos
-pana in data de 19.08.2016, ora 11,00-afisarea rezultatelor selectiei dosarelor

B)Condiţii de participare la concurs:
a) Condiţii generale:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din ANEXA la Hotărârea de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice şi anume:
-poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

b) Condiţii specifice:

-studii superioare cu licenta sau echivalent

C)Bibliografie:
1. Legea nr. 477/2004- privind Codul de conduitã a personalului contractual din autoritãtile si institutiile publice , cu  modificările si completarile  ulterioare
2. Legea nr 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, cu  modificările si completarile  ulterioare.
3.Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor  nr 2193/2004, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale
4.OUG nr 118/2006 , privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobata prin Legea nr 142/2007
5.Traditii si obiceiuri din satele comunei Romos.(Monografia comunei Romos, vol 2, prof. Aurel Radutiu).

D) CONTINUTUL DOSARULUI de participare la concurs
(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c)copie diploma de licenta sau  echivalent ( studii superioare –absolvite )
d) cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa il faca incompatibil cu postul pentru care candideaza
e) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare , eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate.
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. d), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) si c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Detalii suplimentare privind concursul : www.romos.ro-sectiunea primarie-anunturi sau la tel.0254/245620 persoana de contact
Ginfaleanu-Stanciu  Daniela-Alina- consilier juridic

PRIMAR,
Ing. Patranjan Mircea

Afisat azi data de 28.07.2016, la sediul Primariei comunei Romos.

Primar,                                                           Secretar,
ing.Patranjan Mircea                                    Csatlos Mihaiela

Descarcă documentul de aici

DOCUMENTE RECENTE

Buna înțelegere cu locuitorii comunei noastre se bazează în mare măsură pe încredere și comunicare.
Această pagină web este încă un instrument prin care toți cetățenii pot să cunoască problemele comunității, să-și exprime opiniile și astfel să participe în mod concret la luarea deciziilor.
Comunicare corectă înseamnă de fapt bună înțelegere și economie de timp.

CSATLOS-KONCZ Daniela Mihaiela
Primarul comunei Romos

Suntem aici

Romosul este o străveche așezare dacică.
Începând cu anul 1140, în timpul regelui maghiar Geza al II-lea, istoricul satului Romos se completează cu istoria primilor sași colonizați în aceste locuri din «Sfântul Imperiu Roman de Națiune Germană», cum se numea Germania în acele vremuri.

Sașii colonizați la Romos au venit din localitatea RUMES, care există și astăzi în Belgia, regiunea Flandrei.
Coloniștii sași au fost țărani și meșteșugari care au adus cu ei deprinderile mai avansate ale Occidentului. Prezența sașilor la Romos, a avut o influență semnificativă asupra dezvoltării economice ulterioare și chiar asupra modului de viață al populației autohtone. Arhitectura satului a primit caracteristicile săsețti, iar oamenii sunt mai gospodari și mai bine integrați în comunitate.

Din câmpie și până în Munții Orăștiei, comuna Romos este plină de locuri istorice și peisaje încântătoare.